Khỏe
Croè (expirer pendant)
↘️↗️
aller bien
Tên
Téne
?
s’appeler
Bao nhiêu
Bao gniéou
?
combien
Tuổi
touôille
↘️↗️
âge

-bạn khỏe không?
-mình khỏe, cảm ơn.

-bạn tên gì?
-mình tên Seb

-Bạn bao nhiêu tuổi?
-Mình 35 tuổi

Xin vui lòng
cine vouille lòng
?____? ____ ↘️
s’il vous plaît
Cảm ơn
came eune
↘️↗️ __?
merci
Không có chi
không co tchi
?_____↗️_?
de rien
Xin lỗi
cine lôi
? _↘️↗️
pardon
Đi
Di
🎵
aller
Cần
keune
↘️
avoir besoin
Thích
thik (h expiré)
↗️
bien aimer
Muốn
mouône
↗️
vouloir
Phải
faille
↘️↗️
falloir
Không
🎵
négation
Đi
Di
🎵
aller
Về

↘️
rentrer
Nhà
Gnà
↘️
maison
Chơi
tcheuille
🎵
jouer, s’amuser
Ăn
Ane (pincé du nez)
?
manger
Uống
Oume
↗️
boire
lấy
leïi
↗️
prendre
Nhà
gna
↘️
maison
Nhà hàng
gna hang
↘️___↘️
restaurant
Quán ăn
kwan ane ( »a » pincé du nez)

Quán cà phê
kwan ca fé
↗️____↘️_?

Quán ba
kwan ba
↗️____?
petit restaurant
.
.
.
petit restaurant
café (l’endroit)
.
.

bar
Học
hok
(glotté)
apprendre
Nói
noï
↗️
dire
Biết
biéte
↗️
Savoir, connaître
Hiểu
(h expiré)+iéou
↘️↗️
comprendre
Không
🎼
négation
Yêu
Iou
🎼
aimer