1er.thứ nhất | chủ nhật = Dimanche
2ème. thứ 2 | thứ 2= Lundi
3ème. thứ 3 | thứ 3= mardi
4ème. thứ tư | thứ tư =mercredi
5ème. thứ 5 | thứ 5=Jeudi
… | thứ 6=Vendredi
dernier=⬇️ | thứ 7=Samedi
=cuối cùng

1er. thứ nhấtchủ nhật = Dimanche
2ème. thứ 2thứ 2 = Lundi
3ème. thứ 3thứ 3 = Mardi
4ème. thứ tưthứ tư = Mercredi
5ème. thứ 5thứ 5 = Jeudi
thứ 6 = Vendredi
thứ 7 = Samedi
Le dernier = cái cuối cùng…Chủ nhật = Dimanche